Fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secure… SMB1 protocol

fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secure… SMB1 protocolHiện tại các máy tính sử dụng windows 10 khi truy cập share folder các máy tính chạy HDH như windows 7, winxp.. thì xuất hiện thông báo lỗi sau: “fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secure. This … Đọc tiếp Fix lỗi you can’t connect to the file share because it’s not secure… SMB1 protocol